Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rhubarbrr
rhubarbrr
rhubarbrr
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
rhubarbrr
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
rhubarbrr
rhubarbrr
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!..
— Bułhakow
rhubarbrr
rhubarbrr
To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą.
— Andrzej Stasiuk
rhubarbrr
5690 d2d1 500

joeinct:

Untitled, Rome, Photo by Bruno Barbey, 1960s  

rhubarbrr
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
rhubarbrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl