Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rhubarbrr
rhubarbrr
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
rhubarbrr
distractful:

The Grand Budapest Hotel (2014)
— Day vs. Night

rhubarbrr
Myślę, że ludzie naprawdę wielcy zawsze muszą odczuwać na świecie wielki smutek.
— Dostojewski
rhubarbrr
rhubarbrr
7563 d6a9 500
Fronczewski vol. 2
Reposted fromkopytq kopytq viadancingwithaghost dancingwithaghost
rhubarbrr
rhubarbrr
1054 f984 500
3892 e261 500
rhubarbrr

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
rhubarbrr
Właściwy mężczyzna zapragnie dać ci więcej niż możesz sobie wyobrazić. Ten niewłaściwy nie dostrzeże, że jesteś warta wszystkiego. 
— wróć, proszę.
6947 cc92 500

spongebobsquarepants:

Marvel: ‘Infinity War is the most ambitious crossover event in history’

Me:

Reposted fromtron tron viadancingwithaghost dancingwithaghost
rhubarbrr

Wędrowcy są zawsze wędrowcami wbrew własnej woli, inaczej zaliczają się do kategorii turystów lub wycieczkowiczów. 

— Leopold Tyrmand
rhubarbrr
3813 30ea 500

childhoodruiner:

We’re all humming the same thing right now

rhubarbrr
rhubarbrr
1192 7fbc 500
rhubarbrr
5210 41a5 500
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl